CHI NHÁNH PHÂN PHỐI SẢN PHẨM LỌC DẦU NGHI SƠN(PVNDB)

Địa chỉ: Số 6, Huỳnh Thúc Kháng, Thành Công, Ba Đình, TP.Hà Nội

Chào mừng Đại hội Công đoàn Chi nhánh Phân phối sản phẩm lọc dầu Nghi Sơn lần thứ II, nhiệm kỳ 2023 - 2028       Chào mừng Đại hội Công đoàn Chi nhánh Phân phối sản phẩm lọc dầu Nghi Sơn lần thứ II, nhiệm kỳ 2023 - 2028

Order Number Title Date File
61 2-NDsuadoiQCTaichinhCTymeTDDKVN2010 Nghị định 44/2010/NĐ-CP sửa đổi bổ sung một số điều  về Quy chế tài chính của Công ty mẹ- Tập đoàn Dầu khí Việt Nam ban hành kèm theo Nghị định 142/2007/NĐ-CP 20/04/2010
62 5-QuycheQLLD-TLCuaDonVi Quyết định 857 /QĐ-DKVN về việc phê duyệt và ban hành  “Quy chế quản lý lao động, tiền lương, thu nhập đối với các Đơn vị trực thuộc Công ty Mẹ- Tập đoàn Dầu khí Việt Nam”  13/04/2010
63 5-144-HuongdanQuyTKTDDaukhi Quyết định 1441/QĐ-DKVN về việc ban hành Hướng dẫn quản lý và sử dụng Quỹ tìm kiếm thăm dò của Tập đoàn Dầu khí  06/03/2009
64 quycheDoanthanhnien Quyết định số 4705/QĐ-DKVN về việc Ban hành "Quy chế xét tặng Cán bộ Đoàn thanh niên Dầu khí tiêu biểu và Đoàn viên Đoàn thanh niên Dầu khí tiêu biểu 03/07/2008
65 quycheDoanhnhandaukhi Quyết định số 928/QĐ-DKVN về việc Ban hành "Quy chế xét tặng danh hiệu Doanh nhân Dầu khí, Nhà quản lý Dầu khí tiêu biểu                        13/02/2008
66 6870/QĐ-DKVN Quyết định về việc Ban hành Quy chế Thi đua - Khen thưởng công tác an toàn, sức khỏe, môi trường và phòng chống cháy nổ Tập đoàn Dầu khí Việt Nam 15/11/2007
67 1-ND+ban+hanh+QC+Tai+chinh+CTy+me+TDDKVN+2007 Nghị định 142/2007/NĐ-CP ban hành Quy chế tài chính của Công ty mẹ- Tập đoàn Dầu khí Việt Nam  05/09/2007
68 06 Quyết định số 3973/QĐ-DKVN về việc Ban hành "Quy chế kiểm tra, giám sát và đánh giá hiệu quả doanh nghiệp là Đơn vị thành viên của Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam 09/07/2007
69 07 Quyết định số 1101/QĐ-DKVN về việc Ban hành "Quy định trả lương đối với các chức danh lãnh đạo Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam 11/04/2007
70 08 Quyết định số 1700/QĐ-DKVN về việc Ban hành "Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ 4 Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa X và Nghị quyết của Chính phủ về những giải pháp chủ yếu chỉ đạo, điều hành thực hiện kế hoạch kinh tế-xã hội và ngân sách Nhà nước năm 2007 02/04/2007
71 09 Quyết định số 1488/QĐ-DKVN về việc Tăng cường công tác phòng, chống tham nhũng 21/03/2007
72 11 Quyết định số 855/QĐ-DKVN về việc Ban hành "Quy chế hoạt động thanh tra và xử lý đơn thư trong công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo của Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam 09/02/2007
73 12 Quyết định số 873/QĐ-DKVN về việc Ban hành "Quy định phân cấp thẩm quyền quyết định đầu tư và mua sắm của Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam    09/02/2007