CHI NHÁNH PHÂN PHỐI SẢN PHẨM LỌC DẦU NGHI SƠN(PVNDB)

Địa chỉ: Số 6, Huỳnh Thúc Kháng, Thành Công, Ba Đình, TP.Hà Nội

Chào mừng Đại hội Công đoàn Chi nhánh Phân phối sản phẩm lọc dầu Nghi Sơn lần thứ II, nhiệm kỳ 2023 - 2028       Chào mừng Đại hội Công đoàn Chi nhánh Phân phối sản phẩm lọc dầu Nghi Sơn lần thứ II, nhiệm kỳ 2023 - 2028

Order Number Title Date File
41 4331/QĐ-DKVN Quyết định về việc Ban hành quy định về quản lý và sử dụng thẻ tín dụng Quốc tế của Công ty mẹ - Tập đoàn Dầu khí Việt Nam 18/05/2011
42 4210/QĐ-DKVN Quyết định về việc Phê duyệt và ban hành Quy chế Công tác văn thư của Công ty mẹ- Tập đoàn Dầu khí Việt Nam 13/05/2011
43 4038/NQ-DKVN Nghị quyết về việc Sử dụng tên thương mại/tên viết tắt có chứa thành tố "Petrovietnam/PV" của các công ty con của doanh nghiệp cấp II thuộc Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam 10/05/2011
44 3763/QĐ-DKVN Quyết định về việc Ban hành Quy chế phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí 29/04/2011
45 1024/QĐ-DKVN Quyết định về việc ban hành “Nội quy lao động Công ty mẹ - Tập đoàn Dầu khí Việt Nam” 14/04/2011
46 1023/QĐ-DKVN Quyết định về việc Ban hành "Quy chế thực hiện dân chủ cơ sở ở Công ty mẹ - Tập đoàn Dầu khí Việt Nam" 14/04/2011
47 2963/DKVN-VP Công văn về việc Thực hiện Quy định về sử dụng xe ô tô phục vụ hoạt động SXKD của Công ty Mẹ - TDDKVN 08/04/2011
48 2793/QĐ-DKVN Quyết định về việc ban hành Quy định về sử dụng xe ô tô phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty Mẹ - Tập đoàn Dầu khí Việt Nam 05/04/2011
49 ThoaUocLaoDongTapThe Thỏa ước Lao động tập thể Công ty mẹ - Tập đoàn Dầu khí Việt Nam 30/03/2011
50 727/QĐ-DKVN Quyết định về việc ban hành Quy chế Tổ chức và hoạt động của Hội đồng Khoa học - Công nghệ Tập đoàn Dầu khí Việt Nam 23/03/2011
51 2103/QĐ-DKVN Quyết định về việc Ban hành Quy chế Thi đua - Khen thưởng 14/03/2011
52 1572/QĐ-DKVN Quyết định về việc Phê duyệt nội dung Quy định tạm thời nguyên tắc cơ bản triển khai thực hiện Giao dịch phái sinh của Tập đoàn Dầu khí Việt Nam 25/02/2011
53 1239/QĐ-DKVN Quyết định về việc Ban hành Quy chế quản lý hoạt động sáng kiến, sáng chế 17/02/2011
54 1240/QĐ-DKVN Quyết định về việc Ban hành Quy chế Quản lý hoạt động sản xuất, kinh doanh Khí Dầu Mỏ Hóa Lỏng 17/02/2011
55 898/QĐ-DKVN Quyết định về việc ban hành Quy chế làm việc của Tổ tư vấn mua bán dầu thô 29/01/2011
56 2Quychekhaithacdaukhi Quyết định 84/2010/QĐ- TTg về việc ban hành Quy chế khai thác dầu khí  15/12/2010
57 4Quychequanlymuabandautho Quyết định 10336/QĐ-DKVN về việc ban hành quy chế quản lý hoạt động mua bán dầu thô  12/11/2010
58 1-QD%20924_QD-TTg_10210698_CongtyMeTapdoan Quyết định 924/QĐ-TTg về Chuyển Công ty mẹ - Tập đoàn Dầu khí Việt Nam thành công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do Nhà nước làm chủ sở hữu 18/06/2010
59 9-QuycheTCHDQuyTuongTroDK Quyết định 1429/QĐ-DKVN về việc phê duyệt và ban hành quy chế tổ chức và hoạt động của quỹ tương trợ dầu khí  17/06/2010
60 4-QuydinhtieuchidanhgiathamdinhvaquyetdinhdautuDAtktdktDK Quyết định số 4028/QĐ-DKVN về việc ban hành Quy định về tiêu chí đánh giá, thẩm định và quyết định đầu tư dự án tìm kiếm - thăm dò - khai thác dầu khí 12/05/2010