CHI NHÁNH PHÂN PHỐI SẢN PHẨM LỌC DẦU NGHI SƠN(PVNDB)

Địa chỉ: Số 6, Huỳnh Thúc Kháng, Thành Công, Ba Đình, TP.Hà Nội

Chào mừng Ngày truyền thống PVNDB 13/6       Chào mừng Ngày truyền thống PVNDB 13/6

Order Number Title Date File
1 056/QĐ-DKVN Quyết định về việc Phê duyệt và ban hành "Quy chế tổ chức và quản lý công tác đào tạo của Tập đoàn DKVN 06/01/2015
2 7633/QĐ-DKVN Quyết định về việc Ban hành quy định quản lý, vận hành và sử dụng Hệ thống thông tin Quản lý hoạt động đầu tư của Tập đoàn DKVN 22/10/2013
3 7496/QĐ-DKVN Quyết định về việc Phê duyệt và ban hành Quy chế quản lý nợ của Công ty mẹ - Tập đoàn DKVN 16/10/2013
4 7516/QĐ-DKVN Quyết định về việc Sửa đổi, bổ sung Quy chế làm việc của HĐTV Tập đoàn DKVN và Phụ lục về công tác văn thư của Hội đồng thành viên ban hành kèm theo Quyết định số 1655/QĐ-DKVN ngày 08/6/2011 16/10/2013
5 7385/QĐ-DKVN Quyết định về việc Phê duyệt Quy định quản lý hoạt động tiêu thụ phân đạm do PVFCCo và PVCFC sản xuất 14/10/2013
6 7069/QĐ-DKVN Quyết định về việc sửa đổi, bổ sung một số nội dung của "Quy định về tiêu chí đánh giá, thẩm định và quyết định đầu tư dự án tìm kiếm - thăm dò - khai thác dầu khí" ban hành kèm theo Quyết định số 4028/QĐ-DKVN ngày 12/05/2010 của Hội đồng quản trị Tập đoàn DKVN 02/10/2013
7 5524/QĐ-DKVN Quyết định về việc Ban hành Quy định quản lý đầu tư các Dự án Dầu khí trong nước của Tập đoàn DKVN 08/08/2013
8 4833/QĐ-DKVN Quyết định về việc Phê duyệt và ban hành "Quy chế đảm bảo an ninh, an toàn thông tin trên môi trường máy tính, mạng máy tính của Tập đoàn DKVN 15/07/2013
9 3107/QĐ-DKVN Quyết định về việc sửa đổi Khoản 1 Điều 5 của Quyết định số 3110/QĐ-DKVN ngày 20/04/2012 của HĐTV Tập đoàn DKVN về việc Ban hành quy đinh phân cấp quyết định đầu tư của Tập đoàn DKVN 10/05/2013
10 6131/QĐ-DKVN Quyết định về việc Ban hành Quy định phân cấp Quản lý đấu thầu của Tập đoàn DKVN 06/08/2012
11 5196/QĐ-DKVN Quyết định về việc Phê duyệt sửa đổi, bổ sung Phụ lục 1: Tiêu chí và phân loại nhóm đơn vị ban hành kèm theo Quyết định số 3110/QĐ-DKVN ngày 20/04/2012 của HĐTV Tập đoàn DKVN về việc Ban hành quy định phân cấp quyết định đầu tư của Tập đoàn DKVN 05/07/2012
12 5161/QĐ-DKVN Quyết định về việc Phê duyệt và ban hành Quy chế hao hụt sản phẩm lỏng 04/07/2012
13 5021/QĐ-DKVN Quyết định về việc Ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Tổ công tác tham gia các hoạt động của Diễn đàn Hàng hải Quốc tế các Công ty dầu (OCIMF) và triển khai công tác thanh kiểm tra an toàn tàu vận chuyển dầu khí, phương tiện nổi và cảng xuất nhập dầu khí của Tập đoàn Dầu khí Việt Nam 29/06/2012
14 1153/QĐ-DKVN Quyết định về việc Phê duyệt và ban hành Quy chế quản lý và vận hành Bộ chỉ số PVN-Index của Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam và thành lập Hội đồng chỉ số PVN-Index 31/05/2012
15 3710/QĐ-DKVN Quyết định về việc Phê duyệt và ban hành Quy chế quản lý và sử dụng kinh phí dành cho công tác đào tạo của Tập đoàn Dầu khí Việt Nam 15/05/2012
16 3105/QĐ-DKVN Quyết định về việc Sửa đổi, bổ sung một số Điều của Quyết định 1441/QĐ-DKVN ngày 06/3/2009 của HDDQT Tập đoàn DKVN về việc ban hành Hướng dẫn về quản lý và sử dụng Quỹ tìm kiếm thăm dò của Tập đoàn Dầu khí 20/04/2012
17 3110/QĐ-DKVN Quyết định về việc Ban hành Quy định phân cấp quyết định đầu tư của Tập đoàn Dầu khí Việt Nam 20/04/2012
18 3129/QĐ-DKVN Quyết định về việc Sửa đổi, bổ sung Quy chế làm việc của Hội đồng thành viên Tập đoàn DKVN và Phụ lục về Công tác Văn thư của Hội đồng thành viên ban hành tại Quyết định 1665/QĐ-DKVN ngày 08/06/2011 20/04/2012
19 2893/QĐ-DKVN Quyết định về việc Phê duyệt và ban hành Quy định “Đánh giá hoàn thành nhiệm vụ Kế hoạch sản xuất kinh doanh hàng năm của các đơn vị trực thuộc/các đơn vị nghiên cứu khoa học, đào tạo/các Công ty con (doanh nghiệp cấp II) của Tập đoàn Dầu khí Việt Nam 13/04/2012
20 2273/QĐ-DKVN Quyết định về việc ban hành Quy chế Quản lý và sử dụng vốn bằng tiền của Tập đoàn Dầu khí Việt Nam 22/03/2012