CHI NHÁNH PHÂN PHỐI SẢN PHẨM LỌC DẦU NGHI SƠN(PVNDB)

Địa chỉ: Số 6, Huỳnh Thúc Kháng, Thành Công, Ba Đình, TP.Hà Nội

Chào mừng Ngày truyền thống PVNDB 13/6       Chào mừng Ngày truyền thống PVNDB 13/6

Công đoàn Dầu khí Việt Nam: Thực hiện cải cách chính sách BHXH

Triển khai thực hiện Nghị quyết số 28-NQ/TW Ban Chấp hành Trung ương khóa XII về cải cách chính sách bảo hiểm xã hội (BHXH), Công đoàn Dầu khí Việt Nam (CĐ DKVN) đã ban hành kế hoạch hành động, nhằm bảo đảm lợi ích của người lao động, góp phần vào sự phát triển của Tập đoàn Dầu khí Việt Nam.

Trong những năm qua, Đảng và Nhà nước luôn quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng và thực hiện chính sách an sinh xã hội, bảo đảm tiến bộ và công bằng xã hội, coi đó vừa là mục tiêu, vừa là động lực phát triển bền vững đất nước, thể hiện tính ưu việt, bản chất tốt đẹp của chế độ ta. Các cấp, các ngành, các tổ chức chính trị - xã hội, cộng đồng doanh nghiệp và người lao động đã tích cực triển khai thực hiện chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về BHXH và đạt được nhiều kết quả quan trọng.

Người lao động Dầu khí

Hệ thống pháp luật, chính sách BHXH bao gồm các chế độ hưu trí, tử tuất, ốm đau, thai sản, tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp và bảo hiểm thất nghiệp đã từng bước được hoàn thiện, ngày càng đồng bộ, phù hợp với thực tế đất nước và thông lệ quốc tế. Chính sách BHXH đã từng bước khẳng định và phát huy vai trò là một trụ cột của hệ thống an sinh xã hội, là sự bảo đảm thay thế hoặc bù đắp một phần thu nhập cho người lao động khi họ gặp phải những rủi ro trong cuộc sống.

Thực hiện Chương trình hành động số 2260/CTHĐ-TLĐ ngày 12/11/2018 của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam về thực hiện Nghị quyết số 28-NQ/TW ngày 23/5/2018 của Hội nghị lần thứ 7 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về cải cách chính sách BHXH, CĐ DKVN ban hành kế hoạch triển khai cụ thể đến các cấp công đoàn cơ sở.

CĐ DKVN đã tổ chức nghiên cứu, quán triệt sâu rộng và thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả Nghị quyết số 28-NQ/TW trong các cấp công đoàn trực thuộc CĐ DKVN, tạo sự chuyển biến rõ rệt về nhận thức, hành động của các cấp công đoàn, đoàn viên công đoàn, người lao động và người sử dụng lao động; xác định các nhiệm vụ chủ yếu, cụ thể, khả thi, phát huy đầy đủ vai trò, trách nhiệm của các cấp công đoàn, tham gia với cơ quan chức năng thực hiện thắng lợi mục tiêu tổng quát và mục tiêu cụ thể của Nghị quyết số 28-NQ/TW. Trong đó, quan trọng nhất là việc tổ chức thực hiện Nghị quyết phải đồng bộ, toàn diện, có trọng tâm, trọng điểm với lộ trình phù hợp, hiệu quả, vì lợi ích trước mắt và lâu dài của người lao động.

CĐ DKVN đã đưa ra một số nhiệm vụ và giải pháp cụ thể, phù hợp với tình hình thực tiễn của Tập đoàn Dầu khí Việt Nam và người lao động dầu khí trong bối cảnh mới, cụ thể:

Tập trung tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền, nâng cao nhận thức về chính sách BHXH, bảo hiểm thất nghiệp, tạo sự đồng thuận trong cải cách chính sách BHXH. Các cấp công đoàn phối hợp chặt chẽ với chuyên môn đồng cấp tổ chức nghiên cứu, quán triệt nội dung của Nghị quyết số 28-NQ/TW, tập trung vào những mục tiêu, định hướng, nội dung cải cách, nhiệm vụ, giải pháp về cải cách chính sách BHXH, bảo hiểm thất nghiệp đến toàn bộ đội ngũ cán bộ công đoàn, người lao động thuộc thẩm quyền quản lý.

Ban Chấp hành công đoàn các cấp lựa chọn những nội dung thiết thực về chính sách BHXH và cải cách chính sách BHXH để tuyên truyền, phổ biến sâu rộng tới đoàn viên công đoàn và người lao động. Cần đổi mới mạnh mẽ, toàn diện nội dung, hình thức và phương pháp tuyên truyền phù hợp với đặc điểm, tính chất đặc thù của từng nhóm đối tượng, bảo đảm hiệu quả công tác tuyên truyền gắn với phát triển đối tượng tham gia BHXH, thu hút sự tham gia tích cực của người lao động.

Công đoàn các cấp ngành Dầu khí cần chủ động tham gia, tích cực, có chất lượng việc xây dựng, hoàn thiện hệ thống pháp luật về lao động, việc làm, BHXH, bảo hiểm thất nghiệp và pháp luật khác có liên quan để thể chế hóa các nội dung cải cách chính sách BHXH. Các cấp công đoàn phối hợp, tham gia với các cơ quan chức năng, chuyên môn đồng cấp rà soát, phát hiện và kiến nghị sửa đổi những bất cập, vướng mắc của hệ thống pháp luật hiện hành về BHXH, bảo hiểm thất nghiệp và pháp luật có liên quan (lao động, tiền lương, việc làm…) làm cơ sở đề xuất sửa đổi, bổ sung hoặc bãi bỏ cho phù hợp.

Công đoàn các đơn vị tham gia hoàn thiện Dự thảo Bộ luật Lao động (sửa đổi), trong đó tập trung nghiên cứu, xây dựng các vấn đề như: Điều chỉnh tăng tuổi nghỉ hưu theo lộ trình từ năm 2021 cho phù hợp với từng nhóm đối tượng lao động cụ thể; sửa đổi các quy định về tiền lương để thuận lợi trong việc xác định căn cứ đóng BHXH của khu vực doanh nghiệp (ít nhất bằng khoảng 70% tổng tiền lương và các khoản thu nhập khác có tính chất lương của người lao động); sửa đổi quy định về quản lý lao động, quan hệ lao động trong bối cảnh tác động của cuộc CMCN 4.0.

Tích cực tham gia nghiên cứu, xem xét sửa đổi Luật BHXH theo hướng thiết kế hệ thống BHXH đa tầng; giảm điều kiện thời gian tham gia BHXH tối thiểu để hưởng chế độ hưu trí; điều chỉnh cách tính lương hưu theo nguyên tắc đóng - hưởng, công bằng, bình đẳng, chia sẻ và bền vững; tăng quyền lợi nếu bảo lưu thời gian tham gia BHXH để hưởng chế độ hưu trí; sửa đổi các quy định về mức đóng, căn cứ đóng BHXH để đạt mục tiêu mở rộng diện bao phủ BHXH; hoàn thiện các chế tài xử lý vi phạm pháp luật về BHXH, nhất là đối với các hành vi trốn đóng, nợ đóng, trục lợi BHXH;

Đặc biệt, CĐ DKVN đã chỉ đạo công đoàn các cấp cần tham gia nghiên cứu, sửa đổi, bổ sung Luật Việc làm, chính sách bảo hiểm thất nghiệp, chính sách việc làm theo hướng chú trọng các giải pháp phòng ngừa, giảm thiểu tình trạng thất nghiệp thông qua hỗ trợ người lao động và doanh nghiệp duy trì việc làm, bảo đảm quyền lợi chính đáng của người lao động và doanh nghiệp, tăng cường sự liên kết, hỗ trợ giữa các chính sách BHXH cũng như tính linh hoạt của các chính sách nhằm đạt được mục tiêu mở rộng diện bao phủ.

Thời gian qua, lực lượng lao động ngành Dầu khí gặp biến động rất mạnh tại các doanh nghiệp trong Tập đoàn, bởi vậy việc tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát việc chấp hành pháp luật về BHXH, bảo hiểm thất nghiệp, để kịp thời phát hiện và kiến nghị xử lý nghiêm các vi phạm, nhất là các hành vi trốn đóng, nợ đóng, gian lận, trục lợi tiền BHXH… là cực kỳ quan trọng nhằm bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp của đoàn viên và người lao động, chuẩn bị sẵn sàng nguồn nhân lực thay thế, hoàn thành các nhiệm vụ sản xuất kinh doanh.

Có thể thấy rằng, việc CĐ DKVN ban hành kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 28-NQ/TW phù hợp với điều kiện thực tiễn của ngành Dầu khí và tổ chức triển khai thực hiện bảo đảm hiệu quả là việc làm rất kịp thời và có ý nghĩa sâu sắc. Đồng thời, CĐ DKVN cũng chỉ đạo các công đoàn trực thuộc tổ chức thực hiện các nội dung Nghị quyết số 28-NQ/TW phù hợp với điều kiện thực tiễn của doanh nghiệp và bảo đảm hiệu quả cao nhất, chịu trách nhiệm theo dõi, đôn đốc, kiểm tra, giám sát việc tổ chức thực hiện kế hoạch này.

Đây là nền tảng quan trọng để công tác cải cách chính sách BHXH đạt hiệu quả cao nhất và phù hợp nhất đối với người lao động dầu khí trong bối cảnh mới.

Chính sách BHXH đã từng bước khẳng định và phát huy vai trò là một trụ cột của hệ thống an sinh xã hội, là sự bảo đảm thay thế hoặc bù đắp một phần thu nhập cho người lao động khi họ gặp phải những rủi ro trong cuộc sống.

Nguồn: www.pvn.vn

BẢNG GIÁ XĂNG DẦU(ĐỒNG/LÍT)
Xăng RON 95-III25740
Xăng E5 RON 92-II24190
Dầu DO 0,05S-II23590
Dầu KO23810
Dầu FO 3,5%S17840
Giá từ 16:00 ngày 21/09/2023
GIÁ DẦU THẾ GIỚI