CHI NHÁNH PHÂN PHỐI SẢN PHẨM LỌC DẦU NGHI SƠN(PVNDB)

Địa chỉ: Tầng 3, Tòa nhà Petrovietnam, Số 18 Láng Hạ, Hà Nội.

PVN tiếp tục đảm bảo cung ứng các mặt hàng chiến lược cho đất nước

Tổng giám đốc Lê Mạnh Hùng nhấn mạnh, trong thời gian tới, PVN tiếp tục bám sát tình hình thực tiễn để nắm chắc các xu hướng, diễn biến của dịch bệnh cũng như giá dầu, chủ động đưa ra các dự báo để trên cơ sở đó xây dựng các kịch bản điều hành từ nay đến cuối năm.

Sáng 7/9, Tng giám đc Tp đoàn Du khí Vit Nam (PVN) đã Giao ban trc tuyến vi Tng giám đc các đơn v thành viên v kết qu SXKD tháng 8 và 8 tháng đu năm 2020, đ ra các nhim v và gii pháp 4 tháng cui năm 2020.

Phát biu ti bui Giao ban, Tng giám đc Lê Mnh Hùng cho hay, ch còn 4 tháng na chúng ta s kết thúc năm 2020, mt năm đy thách thc. Tuy nhiên, tình hình vn còn rt nhiu khó khăn đang đón đi phía trước.

Tình hình kinh tế vĩ mô ca thế gii mc dù có nhiu tín hiu tích cc t các nn kinh tế ln thế gii như Mĩ, Trung Quc nhưng th trường liên quan trc tiếp đến kinh tế Vit Nam như EU li đang đi mt vi nhng đt dch mi, kinh tế suy thoái nghiêm trng.

Trong nước, dù tình hình dch bnh tm thi được kim soát nhưng nhiu ngành ngh vn đang đi mt vi hàng lot khó khăn. Cùng vi đó, tăng trưởng tín dng thp, nhu cu tín dng được d báo vn không my kh quan trong na cui năm do nhiu doanh nghip quyết đnh tm dng m rng hot đng kinh doanh trong bi cnh đi dch còn din biến phc tp. Tín dng c năm 2020 d báo tăng trưởng khong 8,0 - 9,0% so vi cùng kỳ.

Tuy nhiên mt nghch lý li đang xy ra, dù th trường chung được d báo “m” lên thì tc đ tăng giá du thế gii trong tháng 7, 8 có du hiu chng li so vi tháng 5 và 6. Trung bình giá du Brent tháng 08 đt khong 44,79 USD/thùng (tăng 3% so vi trung bình tháng 07). Cùng xu hướng vi giá du thô thế gii, giá các mt hàng xăng tăng khong 2-3% so vi trung bình tháng 07.

Mc dù tình hình thế gii, trong nước còn nhiu din biến phc tp nhưng trong tháng 8, PVN đã duy trì được nhp đ phát trin. Kết qu sn xut kinh doanh trong 8 tháng đu năm đã đóng góp rt ln đi vi s n đnh ca tăng trưởng nn kinh tế đt nước.

C th, tng sn lượng khai thác quy du tháng 8 đt 0,92 triu tn quy du, vượt 109,5 kế hoch tháng; tính chung 8 tháng đt 7,76 triu tn quy du, đt 108,2% kế hoch 8 tháng. Sn xut đin tháng 8 đt 1,28 t kWh, tính chung 8 tháng đt 14,03 t kWh, bng 96,9% kế hoch 8 tháng. Sn xut đm tháng 8 đt 116 nghìn tn bng 83,65% kế hoch tháng; tính chung 8 tháng đt hơn 1, 176 triu tn, bng 104,8% kế hoch 8 tháng. Sn xut xăng du tháng 8 đt 841,7 nghìn tn, bng 109,7% kế hoch tháng; tính chung 8 tháng đt hơn 8,2 triu tn, bng 93,3 % kế hoch 8 tháng.

S dĩ nhiu lĩnh vc sn xut b gim sn lượng so vi tháng 7 và không đt kế hoch tháng là do tháng 8/2020, các đơn v như BSR, PVCFC tiến hành bo dưỡng nhà máy nên kế hoch sn lượng ca hai đơn v này gim tương ng vi s ngày dng bo dưỡng. Ngoài ra, tháng 8/2020 là thi đim bt đu mùa mưa bão cho nên các đơn v khai thác du khí, sn xut sn phm đu ch đng điu chnh gim công sut v mc an toàn, gim sn lượng sn xut đ phù hp vi nhu cu th trường. Do đó, kế hoch sn lượng khai thác du thô, đin, đm cũng được điu chnh phù hp dn đến kế hoch tiêu th khí cũng gim tương ng (tháng 6,7 hàng năm là cao đim nng nóng nên nhu cu đin huy đng đin cao hơn các tháng khác trong năm).

Cùng vi nhng kết qu kh quan t sn xut kinh doanh, giá du thô xut bán ca PVN trung bình tháng 8 là 47,5 USD/thùng, tăng khong 2,3 USD/thùng so vi giá du tháng 7/2020 nhưng vn thp hơn so vi giá du kế hoch năm 2020 là 60 USD/thùng.

Tính chung c 8 tháng, các ch tiêu tài chính ca Tp đoàn đt nhiu kết qu kh quan, đc bit, toàn Tp đoàn đã np ngân sách Nhà nước hơn 44.818 t đng.

Sau thi gian chm dt giãn cách xã hi ln 1 do dch Covid 19, tình hình tiêu th sn phm ca các đơn v trong Tp đoàn cũng có đà tăng tr li nên đã bù đp mt phn vào kết qu doanh thu ca Tp đoàn, đc bit là tình hình tiêu th sn phm lc hóa du ca BSR, PV OIL và chi nhánh PVNDB trong tháng 6 và 7 ca năm 2020.

Đóng góp cho thành qu vượt khng hong "kép" ca Tp đoàn trong sut tháng 8 đu năm, đáng ghi nhn có 15 đơn v đt kết qu sn xut kinh doanh tích cc. Ni bt là Liên doanh Vit - Nga Vietsovpetro, trong tháng 8, công ty đm bo tình hình khai thác n đnh và hoàn thành 109% kế hoch khai thác, còn trong 8 tháng đu năm hoàn thành 107,3% kế hoch ca năm, đt được 2.100 tn du. Vi xu hướng giá du hin nay trong khong 40-45 USD/thùng, t nay đến cui năm doanh nghip s không chu áp lc v dòng tin cho sn xut. Đc bit, đu tháng 9, Vietsovpetro đã h thy thành công Khi thượng tng Giàn đu giếng BK-21.

Trong nhng tháng cui năm, tình hình kinh tế thế gii và trong nước được nhn đnh s tiếp tc đi mt vi nhiu khó khăn khi dch bnh vn din biến phc tp, nh hưởng ln đến hot đng sn xut kinh doanh ca hu hết các lĩnh vc ca Tp đoàn, đ gi vng tiến đ sn xut, đm bo cung ng các mt hàng chiến lược cho nn kinh tế, Tng giám đc Lê Mnh Hùng nhn mnh, PVN s bám sát tình hình thc tế đ nm chc các xu hướng, din biến ca dch bnh cũng như giá du, ch đng đưa ra các d báo đ trên cơ s đó xây dng các kch bn điu hành t nay đến cui năm.

"PVN s tiếp tc trin khai các kế hoch đã đ ra ca Gói gii pháp ng phó tác đng kép dch Covid-19 và gim giá du thô. Mt khác, các đơn v trong Tp đoàn s bám sát và trin khai tt công tác tiết gim chi phí đã đàm phán; xem xét tiết gim/dng giãn thanh toán/lùi thi gian thc hin các chi phí sn xut kinh doanh chưa cp bách nhm gim giá thành sn phm v mc ti ưu" - Tng giám đc Lê Mnh Hùng nói.

Theo pvn.vn